Aktualności | Galeria zdjęć | Plan lekcji | Zastępstwa | Podręczniki 2017/18 | Rekrutacja 2017 | Matura 2018 | Booktrailer Film Festival
pl en de ru fr


Info dla Gimnazjalistów - Rekrutacja 2017

Gimnazjalisto!

Przed Tobą ważna decyzja! Przedstawiamy Ci naszą ofertę.

Czekamy na Ciebie!


BIERZ Z NAS WZÓR! CHODŹ NA BÓR!


ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW

I ICH RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych naszego liceum

23 marca 2017 r. (czwartek) w godz. 13.00 – 16.00

24 maja 2017 r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00Oferta edukacyjna II Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

na rok szkolny 2017/2018

oddziały

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty przeliczane na punkty

dodatkowo

A

matematyka
język angielski
informatyka/fizyka
angielski

niemiecki
historia i społeczeństwo
rysunek techniczny
język polski
matematyka
język obcy
informatyka/fizyka
- warsztaty na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
- Małopolska Noc Naukowców
- Klub Miłośników Gier Komputerowych

B

geografia
język angielski
matematyka/biologia
angielski

niemiecki
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język polski
matematyka
język obcy
geografia
- gry i warsztaty ekonomiczne
- projekty: „Miniprzedsiębiorstwo”, „Lekcje z ZUS”, „Global Money Week”, „Moje finanse”
- akcje społeczne, happeningi, zajęcia w terenie

C

geografia
język angielski
język francuski/język niemiecki
angielski

niemiecki/francuski
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język polski
matematyka
język obcy
geografia
- Szkolne Koło Turystyczne
- warsztaty językowo-kulturowe (Learning without boarders), konwersatoria
- wymiany zagraniczne, Erasmus plus

D

historia
język polski
język angielski/wiedza o społeczeństwie
angielski

niemiecki/francuski
przyroda
język polski z elementami dziennikarstwa//historia z elementami prawa
język polski
matematyka
język obcy
historia
- warsztaty dziennikarskie na Uniwersytecie Papieskim
- „Lekcje czytania” z Tygodnikiem Powszechnym
- wykłady akademickie (UJ, Uniwersytet Papieski, PPWSZ
- projekty: „Młody Obywatel w sądzie”, „Znam, rozumiem, stosuję i monitoruję prawo”

E

biologia
chemia
angielski

niemiecki
historia i społeczeństwo
ekonomia w praktyce
język polski
matematyka
język obcy
biologia
- warsztaty i wykłady w Instytucie Zoologii UJ
- zajęcia laboratoryjne - chemia w praktyce
- wykłady akademickie (UJ, PPWSZ)
- Noc Biologów

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

do II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 59).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 60).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. Z dnia 20 marca 2017 r . poz. 586).
 6. Zarządzenie NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

Terminy postępowania rekrutacyjnego


Kryteria

 1. Rekrutacja do II LO prowadzona jest przez szkolną Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 2. Kandydaci objęci są systemem rekrutacji elektronicznej –kandydat indywidualnie lub za pośrednictwem gimnazjum loguje się do systemu rekrutacji elektronicznej. Adres https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

 3. W obrębie szkoły kandydaci mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 4. Kandydaci zarejestrowani w II LO, jako szkole pierwszego wyboru dostarczają wnioski wygenerowane z systemu rekrutacji do sekretariatu szkoły.

 5. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględniająca:
  - liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
  - liczbę punktów możliwych do uzyskania z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za szczególne osiągnięcia

 6. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:
  A. Na punkty przelicza się oceny z zajęć edukacyjnych w następujący sposób:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

  B. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

  C. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a ustawy, za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
   a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

  D. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  E. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

  F. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez
  4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
   b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

  G. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

  H. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 7. Do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej należy dołączyć dokumenty o których mowa w art. 20t. ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
  Art. 20 t
  1. Wniosek zawiera:
   1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
   3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
   4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
   5) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych - wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.
  2. Do wniosku dołącza się:
   1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio:
   a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
   c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.);
   2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, o których mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;
   3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
   4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio:
   a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa w art. 20k ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej,
   b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
   d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,
   f) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. a, b i d-g, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
  5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 4 lit. d-g, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
  8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
  10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)


ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

do III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – forma zaoczna

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 59).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. Z 11 stycznia 2017 r. poz. 60).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. Z dnia 20 marca 2017 r . poz. 586).
 6. Zarządzenie NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

Warunki przyjęcia:

 1. O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się także kandydaci, którzy ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 2. Nauka w Liceum jest bezpłatna, trwa 3 lata i kończy się egzaminem maturalnym. Absolwenci ZSZ przyjmowani są do klasy drugiej i kończą szkołę w 2 lata.
 3. Zajęcia edukacyjne odbywają się w poniedziałki i wtorki od godz. 14.30.
 4. Wymagane dokumenty:
  • podanie-kwestionariusz (druk do pobrania w sekretariacie)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły – Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub inne promocyjne szkoły ponadgimnazjalnej
  • 1 zdjęcie
  • ksero dowodu osobistego
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi uszkodzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 5. Termin rekrutacji:
  • od 03.07.2017 r. do 23.08.2017 r. - składanie dokumentów ( sekretariat szkoły )
  • 24.08.2017 r. - ogłoszenie listy przyjętych
  • od 25.08.2017 r. do 28.08.2017 r. - postępowanie uzupełniające
  • 28.08.2017 r. po godz. 15.00 – ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego.